Jaarrekening 2019

Toelichting op de jaarrekening – 2019

Gestage groei in inkomsten en toename van projecten

De Stichting Poot Helpt is formeel opgericht op 23 februari 2016 en heeft sinds 2016, de ANBI status. De stichting kent geen vaste financiële verplichtingen en de bestuursleden en vrijwilligers doen volledig onbezoldigd hun werkzaamheden. Dit biedt de mogelijkheid om een zeer groot gedeelte van de inkomsten ten goede te laten komen aan de shelters die ondersteund worden door de stichting. Van alle uitgaven zijn de overhead kosten (kantoor- en administratiekosten e.d.) over 2019 dan ook slechts 2% van de totale uitgaven.

In 2019 zien we een gezonde groei (+30%) in inkomsten ten opzichte van voorgaande jaren. Conform onze doelstellingen, wordt het overgrote gedeelte hiervan direct besteed aan de shelters die wij, namens onze sponsoren, steunen. Een gezonde groei zien we ook aan de uitgavenkant (+ 15%) en in de opbouw van onze algemene reserve (+ 56%). De solvabiliteit van de stichting wordt dus geleidelijk beter, zodat we meer mogelijkheden krijgen om bij te kunnen springen voor de shelters als dat echt nodig is. Eventuele uitgaven zullen we dan uiteraard nog steeds proberen terug te krijgen via sponsoracties zodat we onze reserve op peil kunnen houden.

Winst in 2019

In 2019 heeft de stichting weer winst gemaakt (5,2%). Dit is conform verwachting aangezien er geen projecten liepen waarvoor deels in 2018 al sponsorgelden zijn binnengehaald en die doorliepen in 2019, zoals we dat in 2018 wel zagen. Uiteraard blijven we goed op onze uitgaven letten. Een bijzonder voorbeeld hiervan is dat de shelter reis in 2019 voor een groot deel gefinancierd is door de bestuursleden zelf die deze reis hebben ondernomen. Zodoende zijn op de balans ook geen kosten voor brandstof-, reis- en verblijfskosten opgenomen. Het tekort op de sponsoractie voor de huurbus, is zelfs door de voorzitter zelf bijgepast in de vorm van een extra donatie aan de stichting.

De trouwe groep van donateurs en het verloop daarin gedurende het jaar 2019 is ook dit jaar weer goed aangevuld met nieuwe donateurs en donateurs die meer honden en/of katten in (dubbele) sponsoring hebben genomen. In 2019zag de stichting hierdoor weer een goede groei in donaties, zowel direct op naam van gesponsorde honden en katten, als in de vorm van projectdonaties, extra donaties en van ‘De vrienden van Poot’.

We gaan door met het streven naar een gezonde reserve zodat we de ruimte creëren om projecten voor te financieren, in geval dat nodig is. De algemene reserve is weliswaar toegenomen maar blijft beperkt. Meer bijdragen van sponsoren die bijdragen aan de algemene reserve, blijven dus nodig.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. Zie voor de verdere verbijzondering m.n. de Kerstbrief 2019 op de website van de stichting.

De maandelijkse bijdragen aan de shelters volgen tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen geadopteerde honden en katten. De stichting voldoet hiermee dan ook aan de verwachtingen die zij wekt bij haar donateurs.

De afrekening van de kosten met de betreffende dierenarts i.v.m. sterilisatiereis naar Bulgarije In de zomer van 2017, heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Deze staat zodoende opnieuw nog als reservering op de balans van 2019. 

Ook in 2019 zijn diverse projectacties gestart en uitgevoerd, waaronder een sterilisatieactie, een hekwerkactie, actie t.b.v. reparatie van het dak en een actie voor vervanging van de auto van Ramona. Voor verdere bijzonderheden: zie de afdrachten op de balans en de Kerstbrief 2019 waarin e.e.a. uitgebreid wordt toegelicht.

In 2019 heeft opnieuw een shelter reis plaatsgevonden waarbij onze voorzitter en secretaris met een gehuurde bus vol spullen en voer zijn afgereisd naar de shelters in Roemenië en Bulgarije. In de bus o.a. veel blikvoer dat we hebben ontvangen van de stichting Voedselbank voor dieren uit Dieren. Deze reis is benut om o.a. ter plekke de vorderingen te bekijken en afspraken te maken voor de komende jaren. Ook is er het nodige geklust ter plaatse. Omdat het grootste deel van de kosten door de bestuursleden zelf is bekostigd, was het mogelijk om deze reis te ondernemen.

De stichting dankt al haar sponsoren van harte voor hun (extra) bijdragen voor deze acties.

Kasgeld

De stichting heeft geen contant geld in kas. Wij streven er altijd naar om betalingen direct via de bankrekening van de stichting te laten lopen. In enkele gevallen hebben wij de fooienpot-inhoud van enkele donateurs ontvangen, direct op onze bankrekening. Een geste waar wij erg blij mee zijn!

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren, vrijwilligers en collega stichtingen voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dankzij hun hulp heeft de stichting ook dit jaar weer meer kunnen helpen dan in voorgaande jaren. Deze weg vervolgen we dan ook in 2020.

Namens het bestuur van de stichting Poot,

Ferdy Meijboom, penningmeester

Bijlagen

Balans 2019

Verlies en winstrekening

In 2019 waren de inkomsten hoger dan de uitgaven. Zodoende heeft de stichting over 2019winst gemaakt.

Reserveringen 2020 en effect op de algemene reserve

Over 2019 blijft nog 1 reservering staan t.b.v. het sterilisatieproject uit 2017 dat nog niet is afgerekend met betreffende dierenarts in Bulgarije. Deze reservering wordt als verplichting meegenomen naar 2020.

De algemene reserve per eind 2019 kent een mooie toename.Over 2019 is onze reserve gestegen tot 14% ten opzichte van het totaal aan inkomsten. Streven is om in 2020 deze reserve verder te doen laten toenemen. Een reserve van € 6.000,- tot € 8.000,- vinden wij een mooi streven en voldoende gezien de omvang van onze stichting. Meer is wenselijk maar niet noodzakelijk.