Jaarrekening 2018

Toelichting op de jaarrekening – 2018

Gestage groei in inkomsten en toename van projecten

De Stichting Poot Helpt is formeel opgericht op 23 februari 2016 en heeft sinds 2016, de ANBI status. De jaarrekening 2018beslaat voor de tweede keer een geheel jaar. In 2018 hadden we voor het eerst ook te maken met een project dat over de jaargrens is gegaan: de aanschaf van een auto voor een van de shelters. De reservering die we hiervoor in 2017 maakten, is uitgegeven in 2018. Dit levert mogelijk een vertekend beeld op voor de ongeoefende lezer: we hebben in 2018 meer uitgegeven dan dat we aan inkomsten binnenkregen. Dit is, gezien de eerdere reservering, echter volledig verklaarbaar. Dat we goed op onze uitgaven letten, blijkt wel uit het uiteindelijke effect op de de solvabiliteit van de stichting. Het eindsaldo op de rekening (per 31-12-2018) is lager dan het beginsaldo (per 01-01-2018) maar aangezien hier een lagere verplichting tegenover staat, is er nog steeds een positief effect op de algemene reserve.

We hebben nog steeds beperkte reserves en streven ernaar om hier de komende jaren een beheerste groei in aan te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de ondersteuning van de shelters. We kennen een trouwe groep van donateurs en het verloop dat daarin gedurende het jaar 2018 is geweest, is steeds weer aangevuld met nieuwe donateurs. In 2018zag de stichting dan ook beduidend meer donaties binnenkomen dan in 2017. Dat de reserves beperkt zijn, is voor de financiële gezondheid van de stichting geen probleem. De stichting kent geen vaste financiële verplichtingen en de bestuursleden en vrijwilligers doen volledig onbezoldigd hun werkzaamheden. Wel willen we de ruimte creëren om projecten voor te financieren, in geval dat nodig is. Op dit moment is de algemene reserve daarvoor nog onvoldoende. Meer bijdragen van sponsoren die bijdragen aan de algemene reserve, is dus nodig, naast directe sponsoring van honden en katten ‘op naam’, die 1 op 1 ten goede komt aan de shelters.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. Zie voor de verdere verbijzondering m.n. de Kerstbrief 2018 op de website van de stichting.

De maandelijkse bijdragen aan de shelters volgen tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen geadopteerde honden en katten. De stichting voldoet hiermee dan ook aan de verwachtingen die zij wekt bij haar donateurs.

De afrekening van de kosten met de betreffende dierenarts i.v.m. sterilisatiereis naar Bulgarije In de zomer van 2017, heeft nog niet plaatsgevonden. Deze staat zodoende nog als reservering op de balans van 2018. 

Een actie voor een ‘nieuwe’ auto voor Ramona Moldovan t.b.v. haar shelter en de dieren die zij verzorgt, is gestart in 2017 (als reservering op de balans van 2017) en liep door in 2018 waarna tot aanschaf van een andere auto kon worden overgegaan. Hierbij is nauw samengewerkt met enkele collega stichtingen, waarbij de rekening van onze stichting als verzamelpunt is gebruikt en waarvan de uiteindelijke betaling heeft plaatsgevonden. Ook voor Krasimira hebben we een actie gehouden voor reparatie van haar auto, naast acties t.b.v. verbetering van de shelter (dak, hekwerk, etc.). Deze acties staan op de balans vermeld met daarbij de overgemaakte bedragen.

De stichting dankt al haar sponsoren van harte voor hun (extra) bijdragen voor deze acties.

Kasgeld

De stichting heeft geen contant geld in kas. Wij streven er altijd naar om betalingen direct via de bankrekening van de stichting te laten lopen. In enkele gevallen hebben wij de fooienpot-inhoud van enkele donateurs ontvangen, direct op onze bankrekening. Een geste waar wij erg blij mee zijn!

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren, vrijwilligers en collega stichtingen voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dankzij hun hulp heeft de stichting nog meer kunnen helpen in 2018 en is het mogelijk om in 2019opnieuw de ingezette weg voort te zetten.

Namens het bestuur van de stichting Poot,

Ferdy Meijboom, penningmeester

Bijlagen

Balans 2018

Verlies en winstrekening

In 2018 waren de inkomsten lager dan de uitgaven. Formeel gezien heeft de stichting over 2018 dus verlies geleden. Deze hogere uitgaven zijn echter in lijn met de verwachting, gezien de projectreservering voor de auto voor Ramona Moldovan, waarvoor meer dan de helft al in 2017 is binnengehaald.

Reserveringen 2019 en effect op de algemene reserve

Over 2018 blijft nog 1 reservering staan t.b.v. het sterilisatieproject uit 2017 dat nog niet is afgerekend met betreffende dierenarts in Bulgarije. Deze reservering wordt als verplichting meegenomen naar 2019.

De algemene reserve per eind 2018 kent een geringe toename. Streven is om in 2019 deze verder te doen laten toenemen.