Jaarrekening 2022

Toelichting op de jaarrekening – 2022

Een goed jaar voor de shelters en de financiën op orde

De Stichting Poot Helpt heeft sinds 2016, de ANBI status. De stichting kent geen vaste financiële verplichtingen en de bestuursleden en vrijwilligers doen volledig onbezoldigd hun werkzaamheden. Dit biedt de mogelijkheid om een zeer groot gedeelte van de inkomsten ten goede te laten komen aan de shelters die ondersteund worden door de stichting. Van alle uitgaven zijn de overhead kosten (kantoor- en administratiekosten e.d.) over 2022 dan ook slechts 1,92% van de totale uitgaven.

In 2022 zien we een daling van de inkomsten(- 9,9%) ten opzichte van 2021. Hier tegenover staat ook een daling van de uitgaven (- 9%). Deze daling aan beide kanten is o.a. te verklaren door minder projecten die in 2022 zijn uitgevoerd. Zodoende hebben we ook minder aan extra fondsenwerving hiervoor gedaan. De shelters bouwen gestaag verder aan hun huisvesting, omheining, etc. en dit zal de komende jaren zeker doorgaan. Geleidelijk aan komt e.e.a. steeds verder op orde.

Conform onze doelstellingen, wordt het overgrote gedeelte van de inkomsten, direct besteed aan de shelters die wij, namens onze sponsoren, steunen. Na het inhaaleffect op de projecten in 2021 als gevolg van Corona en daarmee ook de forse afname van de algemene reserve, zien we nu weer een gezonde groei in de opbouw van onze algemene reserve (+ 79%). Deze forse groei is mede het gevolg van het vrij laten vallen van de reserve i.v.m. het sterilisatieproject Bulgarije (€ 1.210,-).

De algemene reserve is nu weer bijna op het niveau van 2020. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om bij te springen als dat echt nodig is. Eventuele uitgaven zullen we dan uiteraard nog steeds proberen terug te krijgen via sponsoracties zodat we onze reserve op peil kunnen houden.

Een bijzonder bedankje verdienen onze vele, trouwe donateurs. Wij zijn dan ook heel blij met de wijze waarop zij met de shelters meeleven. Ook Stichting Dierennood zijn wij zeer dankbaar voor hun forse donaties waardoor projecten in de shelters (sneller) gerealiseerd kunnen worden.

Winst in 2022

In 2022 heeft de stichting weer winst gemaakt (8,0%). Als bestuur blijven we kritisch op zowel aanvragen vanuit de shelters als in het financieren van projecten: we vragen om een goede onderbouwing, duidelijke offertes, etc. Dit heeft er al meerdere keren in geresulteerd dat we uiteindelijk tegen veel lagere kosten de noodzakelijke hulp konden bieden. Zo kunnen we meer doen met onze beperkte middelen en nemen we onze verantwoordelijkheid naar zowel shelters als donoren/sponsoren.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. Zie voor de verdere verbijzondering m.n. de Kerstbrief 2022.

De maandelijkse bijdragen aan de shelters volgen tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen geadopteerde honden en katten. De stichting voldoet hiermee aan de verwachtingen die zij wekt bij haar donateurs. De levering van voer rechtstreeks bij de shelter van Krasimira zetten we door. Hiermee is een stabiele stroom van voerleveringen bereikt.

Ook in 2022 zijn diverse projectacties gestart en uitgevoerd, waaronder acties t.b.v. financiering van, de aanschaf van hokken en verder verbeteren van het hekwerk van Krasimira zodat zij geleidelijk aan haar terrein steeds beter op orde krijgt. Voor verdere bijzonderheden: zie de afdrachten op de balans en de Kerstbrief 2022 waarin e.e.a. uitgebreid wordt toegelicht.

De stichting dankt al haar sponsoren van harte voor hun (extra) bijdragen voor deze acties.

Kasgeld

De stichting heeft geen contant geld in kas. Wij streven er altijd naar om betalingen direct via de bankrekening van de stichting te laten lopen. Hiermee bevorderen we de transparantie.

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren, vrijwilligers en collega stichtingen voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dankzij hun hulp heeft de stichting ook dit jaar weer veelvuldig kunnen helpen. Deze weg vervolgen we dan ook in 2023.

Namens het bestuur van de stichting Poot,

Ferdy Meijboom, penningmeester

Voor akkoord, Zelhem, 14-01-2023

Helène Gouweloos        Alice Keuben – van Aken       Ferdy Meijboom

Voorzitter                          Secretaris                                     Penningmeester

Bijlagen

Balans 2022

Bijdragen van sponsoren (ook andere stichtingen) die direct zijn toebedeeld aan acties/projecten, zijn op de balans daarin verwerkt. Het saldo op de PayPall rekening houden we aan als onderdeel van de algemene reserve.

Verlies en winstrekening

In 2022 waren de inkomsten hoger dan de uitgaven. Zodoende heeft de stichting over 2022winst gemaakt. Na de inhaalslag op projecten in 2021, waardoor de stichting verlies leed in dat jaar en fors werd ingeteerd, is de algemene reserve nu weer bijna op het niveau van voor de Corona-beperkingen.

Doordat we de reservering voor de kosten van de het sterilisatieproject in Bulgarije uit 2017 hebben laten vrijvallen, (€ 1.210,-) wordt de winst enigszins vertekend. Als we de winst hiermee corrigeren komen we uit op een winst van 4,5%.

Reserveringen 2022 en effect op de algemene reserve

De reservering voor het sterilisatieproject in 2017 (Bulgarije) hebben we laten vrijvallen. Over 2022 blijft alleen 1 reservering staan voor betaling van voer t.b.v. de shelter van Krasimira. Deze reservering wordt als verplichting meegenomen naar 2023.

De algemene reserve per eind 2022 kent een forse toename. Dit is in lijn met de doelstelling om de afname van de algemene reserve over 2021 weer aan te vullen.Over 2022 is onze reserve gestegen tot 21% ten opzichte van het totaal aan inkomsten. Ons streven naar eenreserve van € 6.000,- tot € 8.000,- hebben we hiermee weer op orde.Meer is wenselijk maar niet noodzakelijk.

We worden helaas wel geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van kosten voor voer en materiaal voor projecten. Het zal dan ook een uitdaging worden om deze stijging vanuit de bestaande bijdragen te financieren in de komende jaren.