beleidsplan 2023-2025

BELEIDSPLAN 2023 -2025

Stichting Poot Helpt!

Inhoudsopgave

Inhoud

 1. Stichting Poot Helpt!. 3

1.1.       De Stichting. 3

1.2.       Geschiedenis. 3

1.3.       Visie, missie, kernwaarden. 3

1.3.1.        Visie. 3

1.3.2.        Missie. 3

1.3.3.        Kernwaarden. 4

1.4.       De organisatie. 4

 1. Omgevingsanalyse. 4

2.1.       Doelgroep. 4

2.2.       Samenwerkingsverbanden. 4

2.3.       Externe factoren. 5

 1. Doelstellingen. 5

3.1.       Hoofddoelstelling. 5

3.1.1.        Deeldoelstellingen. 5

3.2.       Activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen. 6

3.2.1.        Gebruik sociale media. 6

3.2.2.        Administratie. 6

3.2.3.        Correspondentie. 6

3.2.4.        Public Relations. 7

3.2.5.        Nationaal en internationaal aandacht vragen voor de zwerfdierenproblematiek. 7

3.2.6.        Contacten met dierenartsen, lokale bevolking en vrijwilligers. 7

3.2.7.        Geld en goederen inzamelen. 7

3.3.       Doelen monitoren en evalueren. 7

3.3.1.        Verantwoording. 7

3.3.2.        Evaluatie. 7

 1. Marketing. 8

4.1.       Marketinginspanningen en -middelen. 8

 1. Organisatie. 8

5.1.       Bestuur. 8

5.2.       Overleg, rapportage en besluitvorming. 9

 1. Begroting en toelichting. 9

6.1.       Begroting 2023, Stichting Poot Helpt!. 9

6.2.       Toelichting op de begroting. 10

6.2.1.         Inkomsten. 10

6.2.2.         Uitgaven. 10

6.3.       Ondersteuning shelters. 10

6.3.1.         Maandelijkse bijdrage in de kosten    aanvulling:  voerleverancier bij Krasi 10

6.3.2.         Neutralisatiecampagnes. 11

6.4.       Conclusie begroting. 11

 1. Hulp is nodig. 11

7.1.       Fondsenwerving en promotie. 11

7.2.       Bijdragen als bedrijf. 11

7.3.       Bijdragen als dierenarts. 12

 1. Conclusie. 12
1.    Stichting Poot Helpt!
1.1.            De Stichting

Stichting Poot Helpt!, hierna ‘de Stichting’,is een Nederlandse non-profit organisatie die zich het lot van zwerfhonden en -katten in binnen en buitenland aantrekt en zich hiervoor inzet. Door middel van financiële donaties kan de Stichting bijvoorbeeld voer, medische middelen e.a. benodigdheden bekostigen.

Door samen te werken met de lokale bevolking, willen wij ter plaatse oplossingen bieden. Hierbij richten wij ons zowel op voorkoming en verder terugdringen van het probleem als ondersteuning van de hulpverleners ter plaatse. Door de grote populatie aan zwerfdieren is in veel Oost-Europese landen een vicieuze cirkel ontstaan en door het meedogenloze optreden van de autoriteiten hiertegen, ontstaat er steeds meer dierenleed.

Om de schrijnende en trieste situatie die in deze landen is ontstaan te bestrijden, leveren wij een bijdrage door het werven van sponsoren en donateurs. Met het sponsorgeld zorgen wij ervoor dat de dieren,in de asiels die wij ondersteunen, voer, drinken en medische zorg krijgen. Tevens zorgen wij voor sterilisatieprojecten om zo de verdere groei van de populatie een halt toe te roepen. Wij bieden geen adopties aan en halen dus ook geen dieren uit het buitenland voor herplaatsing in Nederland.

De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Ons RSIN: 856101333.

1.2.         Geschiedenis

In 2012zijn enkele van de oprichters van de Stichting, begonnen als vrijwilligers bij een stichting die zich bekommerde om zwerfhonden. Zo zijn zij in contact gekomen met de “zwerfdierenwereld”. In januari 2016 is aansluiting en samenwerking gezocht met anderen die zich bekommerden om de zwerfdieren in binnen-en buitenland. Om dit vrijwillige initiatief in een officieel jasje te gieten is op 23 februari 2016 de Stichting opgericht. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en gevestigd te Zelhem,  Ruurloseweg 29.

De afgelopen jaren hebben we behoorlijk gewerkt om een zo groot mogelijk netwerk op te bouwen. Zo hebben we goede contacten met de  lokale mensen die Krasi helpen, zoals Krasi’s forest fairy tale, als ook Pepa. (Voerleverancier)  opgebouwd. Deze contacten verlopen heel goed en we kunnen elkaar bereiken via email, facebook,,messenger, app..Ook met  Soko Streuner team Brasov hebben we FBcontact, messenger en voor beide shelters geldt dat we zaken aangaande Ramona /Krasi of diens hulpbehoefte op elkaar kunnen afstemmen.

1.3.         Visie, missie, kernwaarden
1.3.1.           Visie

De Stichting heeft zich tot doel gesteld het welzijn van de dieren in een aantal shelters (asiels) in Oost-Europa te verbeteren. Hierbij is de Stichting van mening dat de problematiek zowel aan de bron moet worden aangepakt als dat er directe hulp moet worden geboden.

Directe hulp wordt geboden in de vorm van o.a. (financiële bijdragen in) de aanschaf van voer, de kosten van huisvesting en afrastering, dierenartskosten, dekens, medicatie, etc.

Aanpak van de bron van de problematiek gebeurt door o.a. voorlichtingsprogramma’s, educatieprojecten en sterilisatieprojecten (neutralisatie). Ook wordt samengewerkt met andere stichtingen en partijen om de bevolking en de overheid in betreffende landen te beïnvloeden en zodoende een mentaliteitsverandering te realiseren en uiteindelijk tot een humaner en diervriendelijker beleid te komen.

De Stichting focust haar directe steun op 2 shelters, 1 in Roemenië en 1 in Bulgarije om zo effectief en voldoende hulp te kunnen bieden en versnippering te voorkomen. Het behoort tot de mogelijkheden dat dit op termijn verder uitgebreid wordt, als de financiële middelen het toelaten.

1.3.2.           Missie

Roemenië en Bulgarije kennen, evenals veel andere Oost- en Zuid-Europese landen, een enorme zwerfdierenproblematiek. Deze problematiek wordt door de lokale overheid nauwelijks aangepakt. Door de lokale bevolking wordt ‘een bijdrage geleverd’ door het vergiftigen en/of afschieten van deze zwerfdieren of het opsluiten van de zwerfdieren in overvolle asielen. Dat dit geen oplossing is toont de situatie zelf aan: er komen alleen maar hoe langer hoe meer zwerfdieren in plaats van dat het aantal zwerfdieren afneemt. Veel dierenleed is hiervan het gevolg. Onderzoek van de WHO en World Animal Protection (voorheen WSPA), heeft aangetoond dat vangen, neutraliseren (steriliseren/castreren) en weer terugplaatsen de enige structurele en humane manier is om een eind te maken aan de zwerfdierenproblematiek. Hier wil de Stichting dan ook een structurele bijdrage aan leveren.

1.3.3.           Kernwaarden

Kernwaarden van de Stichting zijn:

 • Respect voor dier, mens en milieu en andere culturen
 • Op gelijkwaardige voet samenwerken
 • Niet bevoogden maar ogen openen
 • Iedere uitgegeven euro kunnen verantwoorden
1.4.         De organisatie

De Stichting wordt geleid door het bestuur en ondersteund door vrijwilligers die zich enthousiast en vrijwillig inzetten voor de Stichting. Hierbij ontvangen zij alleen vergoedingen voor noodzakelijke onkosten die direct gerelateerd zijn aan het werk van de Stichting. Deze onkostenvergoeding wordt transparant gemaakt in de jaarrekening. In de praktijk worden veel onkosten niet gedeclareerd maar voor eigen rekening genomen (denk aan bijv. brandstofkosten, porti e.d.).

Voor de inkomsten is de Stichting afhankelijk van giften (eenmalig) en donateurs (periodieke giften). M.n. deze laatste groep wordt actief geworven en geïnformeerd over de besteding van hun giften. De eenmalige giften zijn veelal afkomstig van donateurs en/of stichtingen waarmee wordt samengewerkt of die de Stichting een warm hart toedragen.

Om een financieel gezonde basis op te bouwen, wordt een gedeelte van de inkomsten gereserveerd. Op deze wijze is de Stichting in staat om vanuit een stabiele financiële basis haar werkzaamheden te blijven doen. Uiteraard wordt hierover verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

2.    Omgevingsanalyse
2.1.         Doelgroep

Zwerf- en asielhonden en -katten in binnen- en buitenland met het zwaartepunt op de ondersteunde shelters.

2.2.         Samenwerkingsverbanden

De Stichting werkt samen met andere stichtingen, waaronder Stichting Dierennood, waar we goede contacten mee hebben en enkele stichtingen in Groot Brittannië en Duitsland. Tevens werkt de Stichting samen met particuliere initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van transport van dierenvoer, medicijnen en andere hulpmiddelen. Daarnaast is de Stichting aangesloten bij Stray Animal Foundation Platform, een overkoepelende organisatie die kennis en ervaring deelt met al haar deelnemers. De Stichting onderschrijft dan ook de gedragsregels van het Stray Animal Foundation Platform.

2.3.         Externe factoren

Veelal zien de lokale dierenartsen in de landen waar wij hulp bieden, niet het belang van het neutraliseren van dieren. Belangrijk is dus ook om de dierenartsen te overtuigen van het belang van neutraliseren van zwerfdieren om zo de populatie te kunnen verkleinen. De economische en maatschappelijke situatie ter plaatse is onvoldoende goed om zelfstandig het zwerfdierenprobleem op te lossen. De landelijke en lokale overheden zien het belang onvoldoende en proberen zich van het zwerfdierenprobleem af te doen door het inzetten van dieronvriendelijke ruimingsacties, zoals het afschieten en vergiftigen van deze dieren.

De lokale bevolking heeft veelal angst voor de zwerfhonden en -katten en willen ze daarom niet benaderen en/of aanraken. Het gevolg is, dat ze deze zwerfdieren ook niet willen vangen om ze

te laten neutraliseren. Wel moet gezegd worden dat er een lichte kentering binnen de lokale bevolking zichtbaar wordt. Dit mede dankzij de campagnes en inzet van de lokale vrijwilligers en de Stichtingen die zich inzetten voor dit dierenleed.

3.    Doelstellingen
3.1.         Hoofddoelstelling
 • De Stichting heeft ten doel:
  1. Hulp bieden aan honden en katten in binnen en buitenland bij onder meer medische verzorging, operaties, sterilisatie- en castratie projecten alsmede het bieden van ondersteuning in de levensbehoeftes van honden en katten.
  2. Helpen bij het oplossen van het zwerfdierenprobleem ter plaatse. De Stichting biedt geen adopties van honden en katten aan. In voorkomende gevallen kan de Stichting wel bemiddelen bij (her)plaatsing van zwerfdieren maar dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen voorkomen.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande inde ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De Stichting verwezenlijkt haar doelstellingen door hoofdzakelijk financiële ondersteuning. De Stichting verkrijgt haar financiële middelen van sponsoren en donateurs en is actief in werving en binding hiervan, o.a. via haar eigen website, sociale media, flyeren,nieuwsbrieven en mond tot mond reclame.
 • De Stichting heeft als non-profit organisatie het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit is notarieel en in de statuten vastgelegd.
3.1.1.           Deeldoelstellingen
 • Het neutraliseren van zoveel mogelijk zwerf- en asielhonden en katten die opgevangen worden door de eigenaren van de particuliere shelters welke door de Stichting worden ondersteund. Evaluatie hiervan gebeurt tenminste 1 keer per jaar, per shelter. Zo nodig worden sterilisatieprojecten herhaald. Gezien de aanwas van nieuwe zwerfdieren zal dit de komende jaren zeker nog nodig blijven.
 • Ondersteuning van projecten/neutralisatiecampagnes in o.a. Roemenië en Bulgarije, door anderen opgezet en uitgevoerd. Dit kan zijn d.m.v. publicitaire en/of financiële steun. Naar verwachting zullen er ook de komende jaren campagnes gehouden worden om de zwerfdieren populatie onder controle te houden.
 • Lobby-werkzaamheden bij nationale, regionale en lokale overheden ter plaatse én die in Nederland om het zwerfdierenprobleem onder de aandacht te brengen en te houden.
3.2.         Activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen
3.2.1.           Gebruik sociale media

Gebruik van internet en sociale media is de snelste en meest effectieve manier voor de Stichting om met haar doelgroep in contact te komen en te blijven. Met de website en Facebookpagina bereikt de Stichting een grote groep mensen. Dit betekent in de praktijk dat:

 • De website en Facebookpagina up-to-date gehouden moeten worden
 • De content op deze pagina’s voortdurend actueel moet blijven en regelmatig aangevuld moet worden met nieuwe informatie
 • Er steeds naar nieuwe, relevante informatie, voor de site gezocht wordt
 • Waar nodig wordt toestemming aan belanghebbende(n) voor overname/vertaling van artikelen en/of gebruik van foto’s
 • Eventueel noodzakelijke vertalingen georganiseerd en geregeld moeten zijn
 • Er op de pagina’s oproepen geplaatst worden, o.a. t.b.v. fondsenwerving
3.2.2.           Administratie

Ten behoeve van de diverse ondersteunende acties en verantwoording naar zowel de Fiscus als naar de financiers en donateurs van de Stichting, worden alle financiële transacties nauwkeurig bijgehouden in de grootboekadministratie. Daarnaast wordt hierover ook op de sociale media gecommuniceerd. In alle uitingen houdt de Stichting zich aan het privacy beginsel dat namen van personen alleen met toestemming worden gebruikt in berichtgeving.

 • Personen die niet vermeld willen worden met naam en/of andere tot hen herleidbare gegevens, kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur óf als toelichting hierop in email en/of hun betaling.
 • Iedereen die een donatie doet of op een andere wijze de Stichting steunt krijgt een bedankje en wordt op de hoogte gehouden over relevante updates over de ondersteunde actie. I.g.v. personen die anoniem willen blijven, wordt vermeld dat de gift anoniem is geschonken.
 • Personen die zich als sponsor aanmelden en een maandelijkse bijdrage blijven leveren, ontvangen hiervoor als klein blijk van waardering een certificaat van sponsoring waarop de naam (namen) van het (de) gesponsorde dier(en) zijn vermeld.
 • Sponsoren die de door hun toegezegde maandelijkse bijdrage niet (tijdig) overmaken naar de Stichting worden hierover benaderd. Als stichting is de Stichting Helpt afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Betreffende personen zullen daarom actief worden benaderd waarbij ook wordt gevraagd naar de reden van uitblijven van de bijdrage. Het streven is nadrukkelijk naar langdurige relaties met sponsoren om op die manier een zoveel mogelijk stabiele geldstroom te kunnen genereren.
3.2.3.           Correspondentie

Om de relatie met sponsoren en geïnteresseerden te onderhouden is het van belang om snel en adequaat te reageren op vragen en berichten, gericht aan de Stichting.

 • Vragen van geïnteresseerden worden zoveel mogelijk binnen 24 uur beantwoord.
 • Met samenwerkingspartners in binnen en buitenland wordt contact onderhouden over o.a. de voortgang van campagnes en acties.
 • Contacten met kranten en tijdschriften voor publiciteit voor de Stichting verlopen altijd via het Bestuur. Hetzelfde geldt voor persberichten.
 • De Stichting zal publiekelijk afstand nemen van uitingen die niet door het bestuur en/of door haar aangewezen vrijwilligers worden gedaan over de Stichting en/of haar werkzaamheden en betrokkenen wijzen op deze paragraaf uit het beleidsplan.
3.2.4.           Public Relations

Waar mogelijk probeert de Stichting de situatie van de zwerfdieren in het algemeen en die in de ondersteunde shelters in het bijzonder, onder de aandacht te brengen en  bedrijven en personen te enthousiasmeren om de Stichting te helpen.

3.2.5.           Nationaal en internationaal aandacht vragen voor de zwerfdierenproblematiek

De Stichting correspondeert op nationale en internationaal vlak  om de situatie van de zwerfdieren onder de aandacht te brengen en overheden en mensen te overtuigen van de

noodzaak het zwerfdierenprobleem aan te pakken. Ook correspondeert zij met de grote nationale en internationale dierenbeschermingsorganisaties om ook hen te overtuigen van de noodzaak tot hulp bij het aanpakken en oplossen van het zwerfdierenprobleem. De focus ligt hierbij op de Balkan landen, maar ook op de Zuid-Europese landen zoals Portugal,Spanje en Italië waar de situatie in asiels ook schrijnend kan zijn en eventuele onze hulp nodig kan zijn.

3.2.6.           Contacten met dierenartsen, lokale bevolking en vrijwilligers

Voor campagnes, bijvoorbeeld te organiseren neutralisatiecampagnes, wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale dierenartsen en vrijwilligers. Zij zijn het beste op de hoogte van de plaatselijke problematiek en mogelijkheden. Iedere campagne wordt dan ook gesteund door, en opgezet met de hulp van plaatselijke vrijwilligers en in overleg met de lokale overheid. Zonder toestemming en medewerking van de lokale overheid is een neutralisatiecampagne gedoemd te mislukken.

3.2.7.           Geld en goederen inzamelen

Voor haar werk is de Stichting afhankelijk van donateurs. Er wordt hard gewerkt om het benodigde geld en ook goederen als materiaal, dierenvoer en medische bij elkaar te krijgen. De Stichting organiseert hiervoor onder andere de volgende fondsenwervende activiteiten:

 • Met een kraam op (vlooien) markten staan en/of bij winkels staan.
 • Inzameling van goederen die verkocht kunnen worden.
 • Verloting van gedoneerde goederen.
 • Oproepen via sociale media en de website.
 • Middels mailing naar potentiële donateurs en/of sponsors.
 • Samenwerking met andere stichtingen en organisaties.
3.3.         Doelen monitoren en evalueren
3.3.1.           Verantwoording

Van de verrichtte neutralisaties ontvangt de Stichting bewijzen in de vorm van verslagen en foto’s. Vergoedingen voor materiaal, voer en de verzorging van de dieren in de shelters worden verantwoord door middel van foto’s, verslagen en rekeningen. Als het mogelijk is en te realiseren gaat een bestuurlid, vrijwillig(st)er of relatie ter plekke poolshoogte nemen. Ervan uitgaande dit 1x in de 2 jaar te willen doen.

3.3.2.           Evaluatie

Met het bestuur van de Stichting, de vrijwilligers en de contactpersonen, wordt het werkregelmatig geëvalueerd en wordt, indien nodig, de werkwijze aangepast.

Tijdens een neutralisatiecampagne krijgt de Stichting iedere dag een kort verslag en na afloop van elke campagne een exacte verantwoording van de gemaakte kosten en bereikte resultaten. De contactpersonen houden regelmatig contact met de vrijwilligers waar een neutralisatiecampagne geweest is om te evalueren wat de impact van de campagne is geweest, of daadwerkelijk geneutraliseerd is en hoe het met de geneutraliseerde honden en katten gaat.

Tevens nemen we enquêtes af om te kunnen beoordelen of de campagne het gewenste doelheeft bereikt.

4.    Marketing
4.1.         Marketinginspanningen en -middelen

De Stichtingheeft ervoor gekozen in haar uitingen zo min mogelijk een beroep te doen op emotionele impulsacties. Toch schuwen we ze niet. De organisatie is van mening dat een uitgebreide en eerlijke verslaggeving, met de nadruk op de positieve kanten en wat we al bereikt hebben, een stabieler en trouwer donateurenbestand oplevert.

Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van Facebook om de activiteiten van de Stichting onder de aandacht te brengen. De Stichting werkt actief aan een grotere naamsbekendheid en aan de groei van haar donateurenbestand o.a. door het versturen van een periodieke, digitale nieuwsbrief en persberichten waarin het werk van de stichting onder de aandacht wordt gebracht.

Het promotieteam van de Stichting bestaat uit mensen die de nodige kennis hebben van de zwerfdierenproblematiek en haar achtergrond én de doelstellingen van de Stichting. Het promotieteam brengt op evenementen het werk van de Stichting onder de aandacht. Het promotieteam van de Stichting bezoekt o.a. aan dieren gerelateerde evenementen en geeft daarbij voorlichting over de zwerfdierenproblematiek in binnen- en buitenland.

Tijdens neutralisatiecampagnes wordt ervoor gezorgd dat het logo van de Stichting duidelijk zichtbaar is en wordt er aandacht besteed aan de dialoog met de lokale bevolking.

De Stichting is steeds op zoek naar nieuwe ideeën om mensen te bereiken die kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting. Samenwerking met andere stichtingen wordt hierbij ook nagestreefd aangezien met het uitwisselen van kennis en ervaring, een groter bereik mogelijk is en er sneller duurzame resultaten bereikt kunnen worden.

Mogelijk is een doel voor één stichting te groot om zelfstandig te bereiken. In dat geval kan een project worden opgestart waarbij de Stichting een andere stichting financieel ondersteunt en hiervoor fondsen werft of dat we hierbij juist gesteund worden door één of meer andere stichtingen.

5.    Organisatie
5.1.         Bestuur

De Stichting is een organisatie die bestaat uit een bestuur en haar vrijwilligers. Het bestuur neemt gezamenlijk, indien nodig na overleg met de betrokken vrijwilliger(s),beslissingen. Alleen beslissingen die in consensus zijn genomen, zijn geldig. Deze besluiten worden genomen in de periodieke vergadering van de Stichting of tijdens een ingelaste vergadering als er snel een besluit nodig is en worden vastgelegd in de besluitenlijst van de vergadering.

Het bestuur bestaat uit 3 personen die als zodanig ook zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel:

 1. Helene Gouweloos, Voorzitter. Taken o.a.: voorzitten vergaderingen; uitvoeren van administratieve taken, donateursadministratie; onderhouden sociale media; contacten met instanties en shelters
 2. Alice Keuben-van Aken, Secretaris. Taken o.a.: uitvoeren administratieve taken, onderhoud website, marketing en PR, onderhouden sociale media, voorbereiding bestuursvergadering
 3. Ferdy Meijboom, Penningmeester. Taken o.a.: uitvoeren administratieve taken; financieel administratieve taken, (fiscaal) advies sponsoren, beleidsplan, budgettering, jaarrekening

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers die, in wisselende samenstelling, taken van het bestuur kunnen overnemen en/of het bestuur ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving of controlebezoeken aan shelters.

5.2.         Overleg, rapportage en besluitvorming

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval minimaal éénmaal per kwartaal, vindt er overleg tussen de bestuursleden plaats. Donateurs en geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden middels de periodieke digitale nieuwsbrief, de website en via Facebook. Middels het publiceren op haar website van het beleidsplan, begroting, financieel verslag en het jaarverslag wil de Stichting zorg dragen voor een transparante organisatie. Eenmaal per jaar, met Kerst, wordt een jaaroverzicht van uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten op de website geplaatst onder de noemer “Kerstbrief”.

6.    Begroting en toelichting

De Stichting werkt met een begroting die op globale basis inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven van de Stichting. Hierbij is de Stichting in grote mate afhankelijk van de trouw van sponsoren, de aanwas van nieuwe sponsoren en van de hulpvraag die in een boekjaar naar boven komt. De begroting moet zodoende gezien worden als een leidraad en zal mogelijk op onderdelen nog fors kunnen afwijken voor wat betreft de realisatie. In dat geval zal dit in de toelichting op de jaarrekening worden onderbouwd en verder toegelicht.

6.1.         Begroting 2023, Stichting Poot Helpt!

6.2.         Toelichting op de begroting

Alle genoemde bedragen zijn geprognosticeerde bedragen met uitzondering van het eindsaldo van de bankrekening van de Stichting per ultimo 2022. Verantwoording over inkomsten en uitgaven wordt afgelegd d.m.v. de jaarrekening 2022 die vóór 1 mei 2023 ook op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.

6.2.1.           Inkomsten

De Stichting is voor haar werkzaamheden afhankelijk van donaties. Er wordt gestreefd naar wederkerende giften door o.a. donateurs één of meer dieren te laten sponsoren in de door de Stichting ondersteunde shelters.

D.m.v. brieven, e-mails of berichten via bijv. Facebook worden bedrijven en particulieren gevraagd om geld te doneren voor o.a. de ondersteuning van de shelters, neutralisatiecampagnes en andere projecten.

De inkomsten uit leningen betreft door vrijwilligers en/of bestuur voorgeschoten bedragen die in de vorm van declaraties weer worden terugbetaald. Dit omvat vergoedingen voor kosten die om noodzakelijke redenen voor de Stichting zijn gemaakt zoals portokosten en reis- en verblijfskosten voor bezoeken aan de ondersteunde shelters.

6.2.2.           Uitgaven

De ondersteunde shelters ontvangen maandelijks bijdragen voor o.a. voer en (medische) verzorging. Ook worden zij ondersteund i.g.v. specifieke projecten, met extra donaties. Hiervoor worden rekeningen overlegd die worden geadministreerd door de penningmeester van de Stichting.

Noodzakelijke kosten voor bezoek aan de shelters worden gedeeltelijk door de Stichting vergoed en deels worden deze voor eigen rekening genomen door bestuur en vrijwilligers. Er worden nooit meer kosten vergoed dan daadwerkelijk zijn gemaakt.

Voor dierenartskosten worden reserveringen opgenomen, bijvoorbeeld ten behoeve van neutralisatieprojecten, medicijnkosten en/of kosten voor noodzakelijke medische hulp en ingrepen.

Kantoor en representatiekosten omvatten o.a. kosten voor de website (hosting), porto, verbruiksartikelen (printercartridges, papier e.d.) en eventuele promotionele kosten (T-shirts, flyers, etc.).

Uitgaven m.b.t. kortlopende leningen betreft verrekening van bedragen die zijn voorgeschoten door bestuur en vrijwilligers gedurende een boekjaar.

Om een gezonde financiële positie te verkrijgen en te behouden, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de algemene reserves. Deze reserve wordt opgebouwd tot maximaal € 8.000,-. Als het maximum dit bedrag te boven gaat, kan gezocht worden naar een nieuwe shelter om te ondersteunen en/of zullen extra projecten bij bestaande shelters worden uitgevoerd. De minimum aan te houden reserve is vastgesteld op € 2.500,-. Dit minimum is in 2017 voor het eerst bereikt.

Voor onvoorziene kosten wordt een bedrag aangehouden dat gelijk is aan het verschil tussen de totale inkomsten en totale uitgaven. Dit bedrag kan aangewend worden voor bijv. extra ondersteuning aan gewonde en/of zieke dieren in de door de Stichting ondersteunde shelters.

6.3.         Ondersteuning shelters
6.3.1.           Maandelijkse bijdrage in de kosten

De Stichting draagt mede zorg voor de continuïteit in de verzorging van de honden in de shelters in Roemenië (Ramona Moldovan) en de honden en katten in de shelter van Aya K Krasimirra te Bulgarije, nabij Elena. De belangrijkste wijze waarop de Stichting deze shelters ondersteunt is dat we zoveel mogelijk sponsoren werven en behouden, die een dier financieel ondersteunen voor een vast bedrag per maand. Voorheen stortten we al het binnengehaalde donatiegeld op Krasi’s bankrekening, maar sedert voorjaar 2020 hebben we een voerleverancier uit Bulgarije gevonden waar we  zelf als stichting zijnde 2x maandelijks  100 zakken a 10 kg bestellen en wij daarvan een factuur ontvangen en wij vervolgens als stichting deze orders betalen.  Mei 2022 zijn we overgestapt naar een andere voerleverancier Pepa. Deze is gevestigd in het dorp Elena en zij bezorgen het voer bij Krasi thuis. Er worden in iedere maand 2x 110 zakken voer besteld.(1e vr en 3e vr van de maand wordt het voer geleverd) Het overige sponsorbedrag wat nog over is wordt aan eind van de maand op rekening v Krasi gestort zodat ze evt. werkers, dierenartskosten o.i.d. kan betalen. De hondenvoerzakken worden bij haar thuis bezorgd. Ze krijgt bericht van leverancier wanneer ze voer komen leveren.

Bij Ramona blijven we geld storten op haar rekening. Hierin is niets gewijzigd.

De overschrijving naar desbetreffende shelters vindt eenmaal per maand plaats (aan het eind van de maand) . Daarnaast worden op Facebook de donaties (inkomsten) en bonnen(uitgaven van de shelters) openbaar gemaakt. Uit verschillende acties, welke we in de loop van een jaar voor de shelters opzetten, kan ook periodiek of eenmalig een bedrag worden overgemaakt voor voeding en verzorging van de dieren.  De Stichting verwacht hier de komende jaren continu een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Het streven is het welzijn van de dieren in deze shelters sterk te verbeteren en daarbij de populatie niet verder te laten groeien d.m.v. neutralisatie en/of gescheiden huisvesting van reuen en teven zodat zij zich niet langer kunnen voortplanten.

6.3.2.           Neutralisatiecampagnes

Een neutralisatie ter plaatse, kost tussen de €25 en €50. Dit is afhankelijk van het geslacht van het dier en ofhet een hond of een kat betreft. Het aantal neutralisaties dat mogelijk kan worden uitgevoerd, hangt dus nauw samen met de ontvangen donaties. Ieder jaar bepaalt het bestuur, in overleg met de Shelters, óf en zo ja, wanneer er een neutralisatieproject plaatsvindt. De Stichting streeft er naar om voor 2023 de fondsen voor ten minste 50 neutralisaties te verwerven.

Voor de jaren die volgen is een aantal van 50 tot 75 neutralisaties een reële verwachting. Mogelijk dat we hierin zelfs een groei kunnen realiseren en/of zelfstandig neutralisatiecampagnes kunnen gaan voeren. De Stichtingwil de neutralisatiecampagnes volgens CNVR protocol laten uitvoeren. Hierbij worden de betreffende dieren gelijktijdig gevaccineerd en gechipt. De toegevoegde waarde van een vaccinatie aan zwerfdieren is belangrijk om grote medische onkosten te voorkomen, dierenleed te beperken en het onder controle houden van hondsdolheid. Wanneer zwerfdieren geënt zijn tegen hondsdolheid zal de verspreiding ervan minder kansen maken en dus in zijn algemeenheid ten goede komen aan de gezondheid van de dieren én de lokale bevolking.

6.4 Conclusie begroting

Als  Stichting zijn wij ons ervan bewust een ambitieuze begroting te hebben opgesteld. De Stichting bestaat begin 2023  7  jaar en heeft inmiddels een zeer trouwe en toegewijde groep donateurs aan zich weten te binden. Daar is de Stichting blij mee en we zullen er dan ook alles aan doen om deze groep niet teleur te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze begroting haalbaar is en zullen onze uiterste best doen om alles te realiseren.

7.    Hulp is nodig

De Stichting Poort Helpt! is afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. We hebben hierbij uw hulp hard nodig. Kunt en wilt u bijdragen aan het werk van de Stichting, neem dan contact met ons op.

7.1.         Fondsenwerving en promotie

De Stichting is dringend op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij fondsenwerving, het aantrekken van nieuwe donateurs en het benaderen van bedrijven voor (financiële) ondersteuning (Public Relations). Wil je ons hierbij helpen en ben je in staat om dit zelfstandig op te pakken en op die manier een bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn zoals de Stichting nastreeft dan horen we het graag.

7.2.         Bijdragen als bedrijf

Wilt u ons als bedrijf financieel steunen dan bent u meer dan welkom. We promoten uw bedrijf dan graag op onze website en Facebook pagina. Ook plaatsen wij graag een collectebus van de Stichting bij u in de winkel en/of promoten wij de stichting bij u in de zaak d.m.v. een poster of flyers.

Wilt u voer, medicijnen of andere hulpmiddelen doneren, dan kunt u ook contact met ons opnemen. Ook voer en bijvoorbeeld vlooienbestrijdingsmiddelen die over de datum zijn, zijn nog goed bruikbaar. Wij zorgen er dan voor dat dit op transport gaat naar door ons of door andere stichtingen ondersteunde shelters.

7.3.         Bijdragen als dierenarts

Wilt u als dierenarts meewerken aan een neutralisatieproject dan zorgen wij ervoor dat er contact wordt gelegd met een dierenarts ter plaatse en er een project kan worden opgestart waarbij u, samen met lokale dierenartsen, neutralisaties kunt uitvoeren. Ook donatie van medicijnen en medische hulpmiddelen (ook als deze over de datum zijn) zijn van harte welkom.

8.    Conclusie

De Stichting heeft in de eerste 7 jaar van haar bestaan bewezen van toegevoegde waarde te zijn voor de dieren in de door haar ondersteunde shelters. Dit kunnen we doen dankzij een trouwe, toegewijde groep donateurs en de belangeloze inzet van bestuur en vrijwilligers.

De Stichting zal blijven werken aan het behoud van de huidige groep donateurs en daarnaast zich inspannen voor het werven van nieuwe donateurs. Deze zullen actief op de hoogte gehouden worden van de besteding van hun bijdragen. Mensen rijp maken voor het structureel ondersteunen en het neutraliseren van de zwerfdieren is een lange weg maar Stichting Poot Helpt! gaat ervoor!