Jaarrekening 2021

Toelichting op de jaarrekening – 2021

Interen op de reserve, mede door Corona

De Stichting Poot Helpt is formeel opgericht op 23 februari 2016 en heeft sinds 2016, de ANBI status. We kijken dan ook terug op het jaar waarin de stichting 5 jaar bestond!

De stichting kent geen vaste financiële verplichtingen en de bestuursleden en vrijwilligers doen volledig onbezoldigd hun werkzaamheden. Dit biedt de mogelijkheid om een zeer groot gedeelte van de inkomsten ten goede te laten komen aan de shelters die ondersteund worden door de stichting. Van alle uitgaven zijn de overhead kosten (kantoor- en administratiekosten e.d.) over 2021 dan ook slechts 1,4% van de totale uitgaven.

In 2021 zien we helaas een behoorlijke krimp (-5,2%) van de inkomsten, waar die in 2020 nog fors groeiden (+19%). We hebben helaas gemerkt dat, mogelijk mede a.g.v. Corona, een flink aantal donateurs is afgehaakt en/of te laat betaalde. Na de groei in 2020 en de nog sterkere groei in 2019, moeten we mogelijk constateren dat we nu op het punt staan dat we niet verder zullen groeien als stichting. We hebben een trouwe achterban en we rekenen er dan ook op dat we het niveau van 2021 in 2022 zullen kunnen handhaven.

We zien wel goede respons op onze posts op Facebook en onze achterban leeft dan ook erg mee met het wel en wee van de gesponsorde shelters. Regelmatig krijgen we spontaan extra donaties, worden er fooienpotten gedoneerd of wordt een feestje aangegrepen om geld in te zamelen voor Stichting Poot. En dan zijn er nog een paar personen in het bijzonder, die altijd klaar staan om extra bij te dragen voor voer of een actie. Hulde!

Interen op reserve

Conform onze doelstellingen, wordt het overgrote gedeelte van de inkomsten, direct besteed aan de shelters die wij, namens onze donateurs, steunen. Aan de uitgavenkant zien we een forse stijging (+15,5%) en in combinatie met de gedaalde inkomsten (-5,2%) leidt dit helaas tot een vermindering van de algemene reserve (- 49,4%). Dit is mede het gevolg van gestegen kosten voor voer en transport van het voer en onvoldoende inkomsten van donateurs bij extra acties, die we toch hebben laten doorgaan. We hebben zodoende gekozen voor snelheid van realiseren van acties in plaats van het aanhouden of verder opbouwen van de reserve. Dit is iets waar we uiteraard maar beperkt voor kunnen kiezen en we streven er dan ook naar om in 2022 de reserve weer verder op te bouwen.

De solvabiliteit van de stichting is niet in gevaar. We hebben weliswaar voor het eerst een boekjaar met verlies moeten afsluiten (- 11%) maar we houden nog een gezonde reserve over. Deze is bedoeld om bijvoorbeeld bij te kunnen springen voor de shelters als dat echt nodig is. Eventuele uitgaven zullen we dan uiteraard nog steeds proberen terug te krijgen via sponsoracties zodat we onze reserve op peil kunnen houden.

Ook in 2021 hebben we weer belangrijke bijdragen ontvangen via andere stichtingen die onze stichting en de shelters die wij steunen, een warm hart toedragen. Zeker de forse bijdragen van Stichting Dierennood, verdienen het om genoemd te worden. Een mooie aanmoediging om door te gaan met onze hulp!

Verlies in 2021

In 2021heeft de stichting voor het eerst verlies gemaakt (- 11%). Dit is in lijn met de verwachtingen, gezien de prioriteit op opbouwen van de shelters. Hier zien we bij de shelters direct de effecten van: beter hekwerk, betere huisvesting, watervoorziening, etc. En daar doen we het voor: een beter leven voor de honden in de shelters. Als bestuur blijven we kritisch op zowel aanvragen vanuit de shelters als in het financieren van projecten: we vragen om een goede onderbouwing, duidelijke offertes, etc. Dit heeft er ook in 2021 weer toe geleid dat we relatief veel hebben kunnen bereiken met relatief weinig financiële middelen. We houden de kosten beperkt en leveren toch de noodzakelijke hulp. Zo kunnen we meer doen met onze beperkte middelen en nemen we onze verantwoordelijkheid naar zowel shelters als donoren/sponsoren.

In het jaarverslag over 2020 gaven we al aan dat we voorzagen dat in 2021 een achterstand aan projecten in het verschiet lag. Dit is terecht gebleken en mede door vertraging in projecten (waardoor de reserve in 2020 flink toenamen), hebben we in 2021 meer geld uitgegeven dan er is binnengekomen. In 2022 gaan we er alles aan doen om de reserve weer te laten groeien.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. Zie voor de verdere verbijzondering m.n. de Kerstbrief 2021 op de website van de stichting.

De maandelijkse bijdragen aan de shelters volgen tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen geadopteerde honden en katten. De stichting voldoet hiermee dan ook aan de verwachtingen die zij wekt bij haar donateurs.

Maandelijks wordt er een bedrag aan Ramona overgemaakt voor voer en we laten 2 keer per maand voer afleveren bij de shelter van Krasimira. De rekening hiervoor betaalt de stichting. Dit voer is op deze manier goedkoper te leveren dan wanneer zij zelf moet inkopen, de aanvoer is contant én er blijft meer geld over om andere hulp mee te bieden.

De afrekening van de kosten met de betreffende dierenarts i.v.m. de sterilisatiereis naar Bulgarije In de zomer van 2017, heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Deze laten we over 2021 voor het laatst op de balans staan. Als deze rekening ook in 2022 niet betaald hoeft te worden, laten we deze reservering ten goede komen van de algemene reserve.

Ook in 2021 zijn diverse projectacties gestart en uitgevoerd, waaronder acties t.b.v. financiering van dierenartskosten, de aanschaf van hokken voor beide shelters en extra steun voor Krasimira in de vorm van betaalde arbeiders, na een tekenbeet die haar uit de running haalde.. Ook voor het hekwerk van Krasimira zijn weer de nodige bijdragen ontvangen zodat zij geleidelijk aan haar terrein steeds beter op orde krijgt. Ook acties voor extra voer en stro voor de winter, waren weer succesvol. Voor verdere bijzonderheden: zie de afdrachten op de balans en de Kerstbrief 2021 waarin e.e.a. uitgebreid wordt toegelicht.

De stichting dankt al haar sponsoren van harte voor hun (extra) bijdragen voor deze acties.

Kasgeld

De stichting heeft geen contant geld in kas. Wij streven er altijd naar om betalingen direct via de bankrekening van de stichting te laten lopen. In enkele gevallen hebben wij de fooienpot-inhoud van enkele donateurs ontvangen, direct op onze bankrekening. Een geste waar wij erg blij mee zijn!

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren, vrijwilligers en collega stichtingen voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dankzij hun hulp heeft de stichting ook dit jaar weer meer kunnen helpen dan in voorgaande jaren. Deze weg vervolgen we dan ook in 2022.

Namens het bestuur van de stichting Poot,

Ferdy Meijboom, penningmeester

Bijlagen

Balans 2021

Bijdragen van sponsoren (ook andere stichtingen) die direct zijn toebedeeld aan acties / projecten, zijn op de balans daarin verwerkt. Dit geldt ook voor bijdragen die we via PayPall hebben ontvangen. Het saldo op de PayPall rekening houden we aan als onderdeel van de algemene reserve.

Verlies en winstrekening

In 2021 waren de inkomsten lager dan de uitgaven. Zodoende heeft de stichting over 2021 verlies gemaakt. Mede a.g.v. het inhalen op projecten en aanvullen van tekorten hierop (minder inkomsten acties dan uitgave aan acties), teren we in op de algemene reserve.

Reserveringen 2021 en effect op de algemene reserve

Over 2021 blijft nog 1 reservering staan t.b.v. het sterilisatieproject uit 2017 dat nog niet is afgerekend met betreffende dierenarts in Bulgarije. Deze reservering wordt als verplichting meegenomen naar 2022. Streven van het bestuur is om deze verplichting in 2021 óf af te dragen of te laten vervallen zodat we deze niet jarenlang met ons meedragen.

De algemene reserve per eind 2021 kent een forseafname. Over 2020 is onze reserve gedaald met 49,4% ten opzichte van het totaal aan inkomsten. We komen hiermee onder onze gewenste reserve van € 6.000,- tot € 8.000,-. In 2022 willen we deze reserve weer geleidelijk verder opbouwen. In onze vorige jaarrekening zagen we een grote stijging van de algemene reserve en gaven wij daarbij aan:

“… Hierbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat we nog niet weten of we nog met een Corona-inhaaleffect te maken gaan krijgen in 2021. Beperkingen in 2020 kunnen leiden tot noodzakelijk inhaalwerk en achterstallig onderhoud dat in 2021 tot extra vraag vanuit de shelters kan leiden. Daarmee wordt het een uitdaging om de algemene reserve op peil te houden.”.

Deze kanttekening heeft zich in 2020 daadwerkelijk gemanifesteerd zodat we,niet onverwacht, ingeteerd hebben op de algemene reserve.