Jaarrekening 2017

Toelichting op de jaarrekening – 2017

Financiële gezondheid op orde

De Stichting Poot Helpt is formeel opgericht op 23 februari 2016 en heeft, eveneens in 2016, de ANBI status verkregen. De jaarrekening 2017 beslaat voor het eerst een geheel jaar. Inmiddels heeft de stichting een solide financiële basis maar heeft nog steeds beperkte reserves. Er is een trouwe groep van donateurs en het verloop dat daarin gedurende het jaar 2017 is geweest, is steeds weer aangevuld met nieuwe donateurs. Eind 2017 ziet de stichting dan ook meer donaties binnenkomen dan begin 2017. Dat de reserves beperkt zijn, is voor de financiële gezondheid van de stichting geen probleem. De stichting kent geen vaste financiële verplichtingen en de bestuursleden en vrijwilligers doen volledig onbezoldigd hun werkzaamheden.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. De maandelijkse bijdragen volgen daarbij tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen op afstand geadopteerde honden en katten. De stichting voldoet hiermee dan ook aan de verwachtingen die zij wekt bij haar donateurs.

In de zomer van 2017 is er een sterilisatiereis naar Bulgarije gemaakt. Daarbij hebben enkele bestuursleden geholpen bij het sterilisatieproject dat daarvoor is opgezet en waarvoor een aanvullende sponsoractie is geweest. Een deel van de reis- en verblijfskosten i.v.m. het sterilisatieproject is door de stichting betaald. Het grootste deel hiervan is echter door de betreffende bestuursleden zelf betaald. Zonder deze bijdrage van de bestuursleden, was de reis veel duurder uitgevallen. De afrekening van de kosten met de betreffende dierenarts, is nog niet geweest. Hier wordt in 2018 met haar opnieuw naar gekeken. Hiervoor staat zodoende een reservering op de balans.

Een andere grote, aanvullende actie, is die geweest voor een ‘nieuwe’ auto voor Ramona Moldovan t.b.v. haar shelter en de dieren die zij verzorgt. Deze actie loopt nog door in 2018 en staat zodoende op de balans als een reservering voor 2018. Een belangrijk gedeelte van het benodigde bedrag, is eind 2017 al gesponsord.

De stichting dankt al haar sponsoren van harte voor hun (extra) bijdragen voor deze acties.

Adopties en kasgeld

In lijn met het beleidsplan zijn er in 2017 geen kosten en opbrengsten, gerelateerd aan fysieke adoptie van honden en/of katten in Nederland. Wel staat er op de balans nog een post als verrekening van 2016, betreffende contante betalingen van adopties in 2016. Deze contante betalingen zijn in 2016 bijgestort op rekening van de stichting. Als gevolg hiervan, heeft de stichting geen contant geld meer in kas.

Leningen

Als stichting die gestart is in 2016, is een deel van de opstartkosten afgedekt door een lening van een van de bestuursleden aan de stichting (zie ook financieel jaarverslag 2016). Gezien de beperkte financiële reserves, heeft dit bestuurslid besloten nog een jaar af te zien van terugbetaling van deze lening. Eind 2018 zal met betreffend bestuurslid de situatie opnieuw worden beoordeeld en zal er opnieuw een afspraak over deze lening worden gemaakt. Streven van de stichting is om deze lening zo spoedig mogelijk af te lossen zodat er geen langlopende verplichting blijft bestaan.

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren en vrijwilligers voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dank zij hun hulp heeft de stichting écht kunnen helpen in 2017 en is het mogelijk om in 2018 de ingezette weg voort te zetten.