sept. 2019 honden Krasi

 

ALICE                                                                                                                                        BRAIN

 

FREDDY                                                                                                            HUBBA

         

 

HYENA                                                                                                                                        JADE

    

MATTHEW                                                                                                                 MIRCHO MIRCHEV

ISABEL                                                                                                                               PRINCESS BARBY

SHAKIRA                                                                                                                                STOKINGER

    

VANICHKA                                                                                                                                   ZHUZKHA

 

             ZHIVKO

 

GROEPSFOTO’S

     

 

         SEPTEMBER 2019 ♥          Shelter Krasi te Bulgarije