Jaarrekening 2023

Toelichting op de jaarrekening– 2023 – Stichting Poot

Een goed jaar voor de shelters en de financiën op orde

De Stichting Poot Helpt heeft sinds 2016, de ANBI status. De stichting kent geen vaste financiële verplichtingen en de bestuursleden en vrijwilligers doen volledig onbezoldigd hun werkzaamheden. Dit biedt de mogelijkheid om een zeer groot gedeelte van de inkomsten ten goede te laten komen aan de shelters die ondersteund worden door de stichting.

Overheadkosten

Van alle uitgaven zijn de overhead kosten (kantoor- en administratiekosten e.d.) over 2023 dan ook slechts 2,24% van de totale uitgaven. En hoewel dit nog steeds erg laag is, zien we wel stijgende kosten als gevolg van verhoogde bankkosten (vast én per transactie) en verhoging van hostingkosten van onze website. De bankkosten kunnen we mogelijk enigszins beïnvloeden door donateurs nogmaals te wijzen op de financiële voordelen van gecombineerde betalingen. Er zijn meerdere donateurs die per maand voor meerdere honden betalen door per hond te doneren (= meerdere transacties per maand). Ook in 2024 zien we helaas alweer een verhoging van de bankkosten.

Inkomsten versus uitgaven

In 2023 zien we een daling van de inkomsten(- 5%) ten opzichte van 2022. Hier tegenover staat ook een daling van de uitgaven (- 7%). Deze daling aan beide kanten is o.a. te verklaren door minder projecten die in 2023 zijn uitgevoerd. Zodoende hebben we ook minder aan extra fondsenwerving hiervoor gedaan. De shelters bouwen wel gestaag verder aan hun huisvesting, omheining, etc. en dit zal de komende jaren zeker doorgaan. Geleidelijk aan komt e.e.a. steeds verder op orde.

Voor het eerst in jaren hebben we ook weer rente-inkomsten te melden. Een gedeelte van de algemene reserve hebben we op een spaarrekening ‘geparkeerd’ en hoe miniem de rente ook is (nog geen € 17,-), het is altijd meer dan niets.

Conform onze doelstellingen, wordt het overgrote gedeelte van de inkomsten, direct besteed aan de shelters die wij, namens onze sponsoren, steunen. De in 2022 ingezette groei in de opbouw van onze algemene reserve is in 2023 doorgezet (+ 32,1%).

De algemene reserve is nu weer op het niveau van 2020. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om bij te springen als dat echt nodig is. Eventuele uitgaven zullen we dan uiteraard nog steeds proberen terug te krijgen via sponsoracties zodat we onze reserve op peil kunnen houden.

Een bijzonder bedankje verdienen onze vele, trouwe donateurs. Wij zijn dan ook heel blij met de wijze waarop zij met de shelters meeleven. Ook Stichting Dierennood zijn wij zeer dankbaar voor hun jaarlijkse donaties waardoor projecten in de shelters (sneller) gerealiseerd kunnen worden.

Positief resultaat in 2023

In 2023 heeft de stichting opnieuw een positief resultaat geboekt (+ 10,2%). Als bestuur blijven we kritisch op zowel aanvragen vanuit de shelters als in het financieren van projecten: we vragen om een goede onderbouwing, duidelijke offertes, etc. Dit heeft er al meerdere keren in geresulteerd dat we uiteindelijk tegen veel lagere kosten de noodzakelijke hulp konden bieden. Zo kunnen we meer doen met onze beperkte middelen en nemen we onze verantwoordelijkheid naar zowel shelters als donoren/sponsoren.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. Zie voor de verdere verbijzondering m.n. de Kerstbrief 2023.

De maandelijkse bijdragen aan de shelters volgen tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen geadopteerde honden en katten. De stichting voldoet hiermee aan de verwachtingen die zij wekt bij haar donateurs.De levering van voer rechtstreeks bij de shelter van Krasimira zetten we door. Hiermee is een stabiele stroom van voerleveringen bereikt.

In 2023 zijn enkele projectacties gestart en uitgevoerd, waaronder acties t.b.v. financiering van, de aanschaf van hokken en voor extra voer voor de shelters zodat zij goed de winter door kunnen komen. Voor verdere bijzonderheden: zie de afdrachten op de balans en de Kerstbrief 2023 waarin e.e.a. uitgebreid wordt toegelicht.

De stichting dankt al haar sponsorenvan harte voor hun (extra) bijdragen voor deze acties!

Kasgeld

De stichting heeft geen contant geld in kas. Wij streven er altijd naar om betalingen direct via de bankrekening van de stichting te laten lopen. Hiermee bevorderen we de transparantie.

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren, vrijwilligers en collega stichtingen voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dankzij hun hulp heeft de stichting ook dit jaar weer veelvuldig kunnen helpen. Deze weg vervolgen we dan ook in 2024.

Namens het bestuur van de stichting Poot,

Ferdy Meijboom, penningmeester

Voor akkoord, Zelhem, 01-02-2024

Helène Gouweloos      Alice Keuben – van Aken              Ferdy Meijboom

Voorzitter                                                       Secretaris                                                        Penningmeester

Bijlagen

Bijdragen van sponsoren (ook andere stichtingen) die direct zijn toebedeeld aan acties/projecten, zijn op de balans daarin verwerkt. Het saldo op de PayPal rekening houden we aan als onderdeel van de algemene reserve.

Verlies en winstrekening

In 2023 waren de inkomsten hoger dan de uitgaven. Zodoende heeft de stichting over 2023winst gemaakt. De algemene reserve is nu weer op het niveau dat we nastreven om zo nodig extra uitgaven voor bijvoorbeeld projecten, voor te kunnen financieren.

Reserveringen 2023 en effect op de algemene reserve

Over 2023 blijft 1 reservering staan voor betaling van voer t.b.v. de shelter van Krasimira. Levering hiervan, eind december 2023, betalen we direct in 2024 endaarom als verplichting meegenomen.

De algemene reserve per eind 2023 kent een gezonde toename. Dit is in lijn met de doelstelling om de afname van de algemene reserve over 2021 (inhaalslag projecten na Corona-periode) weer aan te vullen.Over 2023 is onze reserve gestegen tot 32,1% ten opzichte van het totaal aan inkomsten. Ons streven naar eenreserve van € 8.000,- tot € 10.000,- hebben we hiermee volledig op orde.Meer is altijd goed, zodat we meer projecten kunnen (voor)financieren maar niet noodzakelijk.