Jaarrekening 2020

Toelichting op de jaarrekening – 2020

Een succesvol jaar, ondanks Corona-ellende

De Stichting Poot Helpt is formeel opgericht op 23 februari 2016 en heeft sinds 2016, de ANBI status. De stichting kent geen vaste financiële verplichtingen en de bestuursleden en vrijwilligers doen volledig onbezoldigd hun werkzaamheden. Dit biedt de mogelijkheid om een zeer groot gedeelte van de inkomsten ten goede te laten komen aan de shelters die ondersteund worden door de stichting. Van alle uitgaven zijn de overhead kosten (kantoor- en administratiekosten e.d.) over 2020 dan ook slechts 1,3% van de totale uitgaven.

In 2020 zien we opnieuw een gezonde groei (+19%) in inkomsten ten opzichte van 2019. Dit is weliswaar minder dan de 30% groei in 2019 maar gezien de Corona-ellende hadden we eigenlijk rekening gehouden met een daling. Hier hebben we gelukkig niet mee te maken gekregen. We zijn dan ook bijzonder blij dat er veel donateurs zijn gebleven en zelfs extra donaties hebben gegeven of een extra hond of kat in sponsering hebben genomen. We hebben dan ook een bijzonder trouwe achterban en zijn ook erg blij met de wijze waarop deze met de shelters meeleeft.

Conform onze doelstellingen, wordt het overgrote gedeelte van de inkomsten, direct besteed aan de shelters die wij, namens onze sponsoren, steunen. Een gezonde groei zien we ook aan de uitgavenkant (+ 14%) en in de opbouw van onze algemene reserve (+ 73%). De solvabiliteit van de stichting wordt hiermee veel beter, zodat we meer mogelijkheden krijgen om bij te kunnen springen voor de shelters als dat echt nodig is. Eventuele uitgaven zullen we dan uiteraard nog steeds proberen terug te krijgen via sponsoracties zodat we onze reserve op peil kunnen houden.

Ook krijgen we steeds vaker en meer geld via andere stichtingen die onze stichting en de shelters die wij steunen, een warm hart toedragen. Zeker de forse bijdragen van Stichting Dierennood, verdienen het om genoemd te worden. Een mooie aanmoediging om door te gaan met onze hulp!

Winst in 2020

In 2020 heeft de stichting opnieuw winst gemaakt (8,9%). Dit is conform verwachting aangezien er geen projecten liepen waarvoor deels in 2019 al sponsorgelden zijn binnengehaald en die doorliepen in 2020. Als bestuur zijn we kritisch op zowel aanvragen vanuit de shelters als in het financieren van projecten: we vragen om een goede onderbouwing, duidelijke offertes, etc. Dit heeft er al meerdere keren in geresulteerd dat we uiteindelijk tegen veel lagere kosten de noodzakelijke hulp konden bieden. Zo kunnen we dus meer doen met onze beperkte middelen en nemen we onze verantwoordelijkheid naar zowel shelters als donoren/sponsoren.

We hebben nu een gezonde reserve zodat we de ruimte creëren om projecten voor te financieren, in geval dat nodig is. De algemene reserve is fors toegenomen, wat mede komt door de Corona-beperkingen waarmee ook de shelters te kampen hadden. Dit betekent dat we in 2021, als er weer meer mogelijk is, mogelijk een achterstand aan projecten en vragen vanuit de shelters krijgen. Dit kunnen we nu nog slecht voorspellen aangezien Corona zomaar weer voor verrassingen kan zorgen.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. Zie voor de verdere verbijzondering m.n. de Kerstbrief 2020 op de website van de stichting.

De maandelijkse bijdragen aan de shelters volgen tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen geadopteerde honden en katten. De stichting voldoet hiermee dan ook aan de verwachtingen die zij wekt bij haar donateurs.

Tijdens de shelter reis van 2019, zijn ter plaatse de eerste contacten gelegd om tot levering van voer rechtstreeks bij de shelter van Krasimira over te kunnen gaan. Dit heeft de nodige tijd en inspanning gekost maar uiteindelijk hebben we een partij gevonden die het voer rechtstreeks levert aan Krasimira. De rekening hiervoor betaalt de stichting, waarna het restant aan donaties op maandbasis alsnog wordt afgedragen naar de shelter. Een oplossing waar alle partijen blij mee zijn: Krasimira ontvangt een vaste hoeveelheid voer, iedere maand weer, afgeleverd bij de shelter. Dit voer is op deze manier goedkoper te leveren dan wanneer zij zelf moet inkopen, de aanvoer is contant én er blijft meer geld over om andere hulp mee te bieden. En de leverancier heeft een vaste afnemer erbij waarbij zekerheid is dat de rekening wordt betaald. Kortom: een mooie prestatie voor zo’n kleine stichting als Poot!

De afrekening van de kosten met de betreffende dierenarts i.v.m. de sterilisatiereis naar Bulgarije In de zomer van 2017, heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Deze staat zodoende ook dit over 2020als reservering op de balans. In 2021 zal het bestuur onderzoeken of de rekening nog wordt verwacht en zo niet, dan vervalt deze reservering per einde 2021. Deze komt dan ten goede aan de algemene reserve.

Ook in 2020 zijn diverse projectacties gestart en uitgevoerd, waaronder acties t.b.v. financiering van dierenartskosten, de aanschaf van hokken voor beide shelters en een sterilisatieactieen een actie voor vervanging van de auto van Krasimira. Ook voor het hekwerk van Krasimira zijn weer de nodige bijdragen ontvangen zodat zij geleidelijk aan haar terrein steeds beter op orde krijgt. Ook acties voor extra voer en stro voor de winter, waren weer succesvol. Voor verdere bijzonderheden: zie de afdrachten op de balans en de Kerstbrief 2020 waarin e.e.a. uitgebreid wordt toegelicht.

De stichting dankt al haar sponsorenvan harte voor hun (extra) bijdragen voor deze acties.

Kasgeld

De stichting heeft geen contant geld in kas. Wij streven er altijd naar om betalingen direct via de bankrekening van de stichting te laten lopen. In enkele gevallen hebben wij de fooienpot-inhoud van enkele donateurs ontvangen, direct op onze bankrekening. Een geste waar wij erg blij mee zijn!

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren, vrijwilligers en collega stichtingen voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dankzij hun hulp heeft de stichting ook dit jaar weer meer kunnen helpen dan in voorgaande jaren. Deze weg vervolgen we dan ook in 2021.

Namens het bestuur van de stichting Poot,

Ferdy Meijboom, penningmeester

Bijlagen

Balans 2020

Bijdragen van sponsoren (ook andere stichtingen) die direct zijn toebedeeld aan acties / projecten, zijn op de balans daarin verwerkt. Dit geldt ook voor bijdragen die we via PayPall hebben ontvangen. Het saldo op de PayPall rekening houden we aan als onderdeel van de algemene reserve.

Verlies en winstrekening

In 2020 waren de inkomsten hoger dan de uitgaven. Zodoende heeft de stichting over 2020winst gemaakt. Mede a.g.v. Corona-beperkingen bij de uitvoering van projecten, is de gemaakte winst hoger dan regulier.

Reserveringen 2021 en effect op de algemene reserve

Over 2020 blijft nog 1 reservering staan t.b.v. het sterilisatieproject uit 2017 dat nog niet is afgerekend met betreffende dierenarts in Bulgarije. Deze reservering wordt als verplichting meegenomen naar 2020. Streven van het bestuur is om deze verplichting in 2020 óf af te dragen of te laten vervallen zodat we deze niet jarenlang met ons meedragen.

De algemene reserve per eind 2020 kent een forse toename.Over 2020 is onze reserve gestegen tot 21% ten opzichte van het totaal aan inkomsten. Ons streven naar eenreserve van € 6.000,- tot € 8.000,- hebben we hiermee gehaald. Meer is wenselijk maar niet noodzakelijk. Hierbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat we nog niet weten of we nog met een Corona-inhaaleffect te maken gaan krijgen in 2021. Beperkingen in 2020 kunnen leiden tot noodzakelijk inhaalwerk en achterstallig onderhoud dat in 2021 tot extra vraag vanuit de shelters kan leiden. Daarmee wordt het een uitdaging om de algemene reserve op peil te houden.