Financieel verslag/jaarrekening 2016

jaarrekening 16

Toelichting op de jaarrekening – 2016

Financiële gezondheid op orde

De Stichting Poot Helpt is formeel opgericht op 23 februari 2016 en heeft, eveneens in 2016, de ANBI status verkregen. De jaarrekening beslaat de periode vanaf de oprichtingsdatum t/m 31 december 2016. Als stichting zonder (rechts)voorganger heeft de stichting te maken met een beperkte financiële basis. Voor de financiële gezondheid van de stichting is dit echter geen probleem aangezien er geen vaste financiële verplichtingen zijn en de bestuursleden en vrijwilligers volledig onbezoldigd hun werkzaamheden doen.

Verleende hulp

In lijn met het beleidsplan heeft de stichting haar uitgaven op orde: er zijn zowel maandelijkse als eenmalige bijdragen verleend aan de goede doelen zoals ook op de facebookpagina en website van de stichting zijn vermeld. De maandelijkse bijdragen volgen daarbij tenminste de bedragen die opgebracht worden door donateurs t.b.v. door hen op afstand geadopteerde honden en katten. Daarnaast zijn er bijdragen gedaan in de kosten van dierenartsen in zowel Nederland als in het buitenland. Een deel van de kosten is opgegaan aan reis- en transportkosten. Voor zover deze gemaakt zijn aan de adoptie van honden, zijn deze kosten afgedekt door bijdragen voor fysieke adoptie van deze honden.

Leningen

Als zojuist gestarte stichting heeft de stichting te maken met opstartkosten waar nog onvoldoende inkomsten tegenover stonden. Inmiddels (september 2017) zijn de inkomsten voldoende om de bijdragen aan betrokken goede doelen af te dekken. Echter, om de startkosten te dekken, is in 2016 een deel van de kosten door de bestuursleden voorgeschoten in de vorm van zowel kort- als langer lopende leningen. Een gedeelte hiervan is al in 2016 terugbetaald. Over het restant van de leningen wordt voor het einde van 2017 een terugbetalingsafspraak gemaakt met betrokkenen. Dit wordt in de jaarrekening over 2017 verantwoord.

Dankwoord

Het bestuur bedankt sponsoren en vrijwilligers voor hun vertrouwen in en bijdragen aan de stichting. Dank zij hun hulp is het mogelijk om in 2017 de ingezette weg voort te zetten.